Varaa vuoro

Varaa tapahtuma

Sopimus- ja tilausehdot

HIEKKA beachspot Oy:n yleiset varausehdot

1. Sopimuksen soveltamisala ja erityisehdot

Näitä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden yksittäisten irtovuorojen, yksittäisten avoimien valmennusvuorojen sekä yksittäisten avoimien pelivuorojen varauksiin HIEKKA beachspot Oy:ltä (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan tuotteen ehdoissa muuta mainita. Selvyyden vuoksi todetaan, että näitä ehtoja ei sovelleta yritysten välisiin varauksiin tai Palveluntarjoajan järjestämiin muihin tapahtumiin taikka vakiovuoroihin tai ryhmä- tai yksilövalmennuksiin, jotka on varattu suoraan valmentajalta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja.


2. Palvelut ja hinnat

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa palvelujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta, mikäli katsoo sen olevan tarpeen.


3. Varaus ja vahvistus

Varaus katsotaan sitovaksi silloin, kun se on vahvistettu. Varausvahvistus voidaan toimittaa suullisesti, kirjallisesti, Palveluntarjoajan varausjärjestelmän tai Palveluntarjoajan sovelluksen kautta. Varauksen yhteydessä varaajan on ilmoitettava nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisesti muuta varaukseen liittyvää tietoa. Näiden tietojen tallentamisesta ja käyttämisestä voi lukea lisää Palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

Tehdessään varauksia tai ostoja Palveluntarjoajan sovelluksesta varaaja vakuuttaa tutustuneensa kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Varauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Jos varauksen tekee alaikäinen, tulee alaikäisellä olla etukäteen olla huoltajan lupa varauksen tekemiseen. Varauksen tehdessään alaikäinen varaaja vahvistaa tämän ehdon toteutumisen.


4. Varauksen maksaminen ja maksutavat

Varauksen on oltava maksettu ennen vuoron alkamista. Suosimme korttimaksuja käteisen sijaan. Varattaessa Palveluntarjoajan sovelluksesta varaus on maksettava heti.

Maksettaessa Palveluntarjoajalle varaus Palveluntarjoajan toimipisteessä, varauksen voi maksaa myös liikunta- tai virike-eduilla (ePassi, Edenredillä ja Smartum). Liikunta- tai virike-edulla ei voi maksaa Palveluntuottajan sovelluksessa.

Sovelluksessa maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä Netsin ja pankkien kanssa.


5. Varaajan tekemät peruutukset

Peruutus on tehtävä viimeistään 24 tuntia ennen vuoron alkua, ellei muuta ole erikseen sovittu varauksen yhteydessä tai varaukseen liity muita ehtoja. Peruutuksista tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle todisteellisesti tai peruuttaa Palveluntarjoajan sovelluksessa tehty varaus suoraan Palveluntarjoajan sovelluksessa. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on saatettu Palveluntarjoajan tiedoksi.

Mikäli vuoron alkuun on enemmän kuin 24 tuntia, on varaaja oikeutettu perumaan vuoro veloituksetta. Mikäli vuoron alkuun on vähemmän kuin 24 tuntia on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa varausta koskeva maksu kokonaisuudessaan eikä varaaja ole oikeutettu saamaan takaisin perittyjä veloituksia. Palveluntarjoajalla on myös oikeus veloittaa korvauksena koko varauksen summa veroineen, mikäli varaaja ei saavu sovitusti.

Varauksen peruutuksen syynä ollessa varaajan sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema taikka muu odottamaton ja vakava tapahtuma, on varaaja kuitenkin aiemmasta poiketen oikeutettu perumaan vuoron tai saamaan etukäteen suoritetut maksut takaisin. Peruutuksen syystä on tällöin toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Palveluntarjoajalle. Edelleen varauksen peruutuksen syynä ollessa läheisen vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema taikka muu odottamaton ja vakava tapahtuma, on varaaja oikeutettu perumaan vuoron tai saamaan etukäteen suoritetut maksut takaisin. Peruutuksen syystä on tällöin toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Palveluntarjoajalle.


6. Palveluntuottajan oikeus peruutuksiin

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa tarvittaessa varaus, mikäli katsoo sen olevan tarpeen. Peruutus pyritään tekemään viimeistään 24 tuntia ennen vuoron alkua, ellei muuta ole erikseen sovittu varauksen yhteydessä tai varaukseen liity muita ehtoja. Palveluntuottajalla on oikeus peruuttaa varaus myös alle 24 tuntia ennen vuoron alkamista, mikäli peruutus johtuu äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta syystä (esim. valmentajan sairastuminen tai muu tähän verrattava syy).

Palveluntarjoaja ilmoittaa peruutuksista varaajalle tai sovelluksessa tehty varaus peruuntuu suoraan Palveluntarjoajan sovelluksessa siellä tehtävää ilmoitusta vastaan. Hyvityksenä peruutetusta varauksesta Palveluntarjoaja palauttaa perimänsä veloitukset varaajalle tai antaa varaajalle peruttua varausta vastaavan korvaavan palvelun veloituksetta perutun varauksen tilalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa varaus ja pidättää suoritetut ennakkomaksut, mikäli varauksen kokonaissummaa ei ole maksettu edellä kohdassa 4 mainituin ehdoin. Muut Palveluntarjoajan peruutusoikeudet johtuvat kohdan 13 mukaisesta ylivoimaisesta esteestä, force majeuresta. Tällöin varaajalla on oikeus saada ennakkoon suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin.


7. Järjesty ja turvallisuus

Palveluntarjoajan toimitiloissa noudatetaan Palveluntarjoajan sääntöjä ja yleisiä hyviä tapoja. Jos näitä sääntöjä rikotaan, voi siitä seurata välitön tiloista poistaminen. Lisäksi Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kieltäytyä ottamasta vastaan tiloihinsa henkilöä, joka voi aiheuttaa vahinkoa Palveluntarjoajalle tai joka on sellaisessa tilassa, että voi mahdollisesti vahingoittaa toisen henkilön terveyttä tai muulla tavoin loukata toisen henkilön oikeuksia. Palveluntarjoaja pidättää myös oikeuden keskeyttää palvelun yksittäisen henkilön osalta, mikäli hänen arvioidaan olevan vaaraksi itselleen tai muille. Varaus ja muiden tilattujen palveluiden hinta on kuitenkin maksettava eikä jo suoritetun maksun palauttamista voi vaatia.


8. Vastuuvakuutus

Palveluntarjoajalla ja sen käyttämillä yhteistyökumppaneilla on voimassa oleva lain edellyttämä vastuuvakuutus.


9. Vastuu henkilövahingoista

Varaaja tai muut hänen varaamalleen irtovuorolle osallistuvat pelaavat tai harjoittelevat aina omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vammoista, joita varaaja tai muut hänen varaamalleen vuorolle osallistuvat voivat saada Palveluntarjoaja tiloissa ollessaan. Varaaja vastaa tiedoksi annosta muille vuorolle osallistuvien tämän ehdon osalta.

Tehdessään varauksia tai ostoja Palveluntarjoajan sovelluksesta varaaja vakuuttaa, että varaajalla tai muilla hänen varaamalleen vuoroille osallistuvilla on hyvä yleinen terveydentila eikä heillä tai varaajalla itsellään varaajan kohtuullisen arvion mukaan ole ilmiselvää terveydellistä tai vammautumisen vaaraa.


10. Palveluntarjoajan vastuu asiakkaan omaisuudesta

Tavaroita voi säilyttää pukuhuoneen säilytyslokerossa. Asiakas vastaa tavaroiden säilytyksestä ja asianmukaisesta lukituksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa pukuhuoneen säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta, ellei Palveluntarjoaja ole ottanut niitä erikseen varaajan pyynnöstä säilytettäväksi. Jos säilytettäväksi jätetty omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on siitä ilmoitettava Palveluntarjoajalle ennen sen säilöön jättämistä. Palveluntarjoaja voi kieltäytyä ottamasta säilöön tiloihinsa tällaista omaisuutta.

Palveluntarjoajan pysäköintialue ei ole valvottu alue eikä Palveluntarjoaja vastaa Palveluntarjoajan toimitilan pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.


11. Asiakkaan vastuu vahingoista

Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, jonka hänen tai hänen seuranaan Palveluntarjoajan tiloihin tulleet aiheuttavat Palveluntarjoajalle, sen toimitiloille tai Palveluntarjoajan muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.


12. Palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoaja voi estää varaamisen tai voi jättää ottamatta varauksen vastaan, mikäli varaaja ei noudata varausehtoja tai milloin Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Palveluntarjoajan tarjoamia palveluja tai Palveluntarjoajan tiloja varataan lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle.


13. Ylivoimainen este

Mikäli varauksen sopijapuoli on estynyt täyttämästä sopimuksen mukaista tai siihen muutoin perustuvaa velvollisuuttaan johtuen sopijaosapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta, sopijapuolesta riippumattomasta ja poikkeuksellisesta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kuten esimerkiksi sota, epidemia, pandemia, tulipalo, luonnonmullistus, kuolema taikka yleisen liikenteen, lentoliikenteen, maksuliikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytyminen, sopijaosapuolten velvollisuus sopimuksen mukaisten ehtojen täyttämiseksi keskeytyy molemmin puolin tämän ylivoimaisen esteen keston ajaksi.


14. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli sopimukseen ei päästä, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.